• Regulamin bonów podarunkowych

Regulamin bonów podarunkowych w sklepie Oh My Bush

SPIS TREŚCI
§ 1 Informacje wstępne
§ 2 Definicje
§ 3 Warunki ogólne
§ 4 Realizacja Bonu Podarunkowego
§ 5 Reklamacje
§ 6 Postanowienia końcowe

§ 1 INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

§ 2 DEFINICJE

Bon Podarunkowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w sklepie Oh My Bush uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym ohmybush.pl;
Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w sklepie Oh My Bush;
Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony Podarunkowe, działająca w domenie ohmybush.pl
Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;
Wydawca – oznacza Weronikę Przybysz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Oh My Bush – Weronika Przybysz z siedzibą w Poznaniu (60-480), Altanowa 6, NIP: 7812047030, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: sklep@ohmybush.pl

§ 3 WARUNKI OGÓLNE

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Bony Podarunkowe o wartości 50,00zł, 100,00zł, 200,00zł, 500,00zł. Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
 2.  Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej ohmybush.pl.
 3. Nabywca ma możliwość wyboru bonu w wersji papierowej lub elektronicznej.
 4. Bony w wersji elektronicznej zostaną wysłane w ciągu 24h na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
 6. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
 7. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie internetowym.
 8.  Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 9. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
 10. Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej ohmybush.pl.

§ 4 REALIZACJA BONU PODARUNKOWEGO

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
  1. Bon Podarunkowy jest jednorazowy i stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie internetowym;
  2. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w Sklepie internetowym;
  3. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
  4. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
  5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;

§ 5 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej ohmybush.pl.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym ohmybush.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.